Tổ Chuyên Môn

Email In PDF.

Hoạt động tổ chuyên môn trong các trường THCS

 

 

1/ V trí ca t chuyên môn

Theo Điu l trường trung hc cơ s, trường trung hc ph thông và trường ph thông có nhiu cp hc ban hành theo Quyết đnh s 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 ca B GD&ĐT, cơ cu t chc ca trường THCS, THPT và trường ph thông có nhiu cp hc gm có:

a) Hi đng trường đi vi trường công lp, Hi đng qun tr đi vi trường tư thc, Hi đng thi đua và khen thưởng, Hi đng k lut, Hi đng tư vn khác, các t chuyên môn, t văn phòng và các b phn khác (nếu có);

b) Các t chc Đng Cng sn Vit Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cng sn H Chí Minh, Đi Thiếu niên Tin phong H Chí Minh và các t chc xã hi.

T chuyên môn là mt b phn cu thành trong trong b máy t chc, qun lý ca trường THCS, THPT. Trong trường, các t, nhóm chuyên môn có mi quan h hp tác vi nhau, phi hp các các b phn nghip v khác và các t chc Đng, đoàn th trong nhà trường nhm thc hin chiến lược phát trin ca nhà trường, chương trình giáo dc và các hot đng giáo dc và các hot đng khác hướng ti mc tiêu giáo dc.

2/ Chc năng t chuyên môn

- Giúp Hiu trưởng điu hành các hot đng nghip v chuyên môn liên quan đến dy và hc;

- Trc tiếp qun lý giáo viên trong t theo nhim v quy đnh.

T chuyên môn là đu mi đ Hiu trưởng qun lý nhiu mt, nhưng ch yếu vn là hot đng chuyên môn, tc là hot đng dy hc trong trường.

T trưởng chuyên môn phi là người có kh năng xây dng kế hoch; điu hành t chc, hot đng ca t theo kế hoch giáo dc, phân phi chương trình môn hc ca B Giáo dc và Đào to và kế hoch năm hc ca nhà trường; t chc bi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong t; đánh giá, xếp loi và đ xut khen thưởng, k lut giáo viên thuc t mình qun lý.

Do đó, t trưởng chuyên môn phi là người có phm cht đo đc tt; có năng lc, trình đ, kinh nghim chuyên môn; có uy tín đi vi đng nghip, hc sinh. T trưởng chuyên môn phi là người có kh năng tp hp giáo viên trong t, biết lng nghe, to s đoàn kết trong t, gương mu, công bng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ng x.

3/ Nhim v t chuyên môn

Nhim v ca t chuyên môn quy đnh theo Điu l trường THCS, THPT ban hành theo Quyết đnh s 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 ca B Giáo dc và Đào to:

“Điu 16. T chuyên môn

1. Hiu trưởng, các phó Hiu trưởng, giáo viên, viên chc thư vin, viên chc thiết b thí nghim ca trường trung hc được t chc thành t chuyên môn theo môn hc hoc nhóm môn hc tng cp hc THCS, THPT. Mi t chuyên môn có t trưởng, t 1 đến 2 t phó chu s qun lý ch đo ca Hiu trưởng, do Hiu trưởng b nhim và giao nhim v vào đu năm hc.

2. T chuyên môn có nhng nhim v sau:

a) Xây dng kế hoch hot đng chung ca t, hướng dn xây dng và qun lý kế hoch cá nhân ca t viên theo kế hoch giáo dc, phân phi chương trình môn hc ca B Giáo dc và Đào to và kế hoch năm hc ca nhà trường;

b) T chc bi dưỡng chuyên môn và nghip v; tham gia đánh giá, xếp loi các thành viên ca t theo các quy đnh ca B Giáo dc và Đào to;

c) Đ xut khen thưởng, k lut đi vi giáo viên.

3. T chuyên môn sinh hot hai tun mt ln. »

4/ Vai trò ca t trưởng chuyên môn trong qun lý dy hc trường

a/ Qun lý ging dy ca giáo viên

- Xây dng kế hoch hot đng chung ca t theo tun tháng, hc kì và c năm hc nhm thc hin chương trình, kế hoch dy hc và các hot đng khác theo kế hoch giáo dc, phân phi chương trình môn hc ca B Giáo dc và Đào to và kế hoch năm hc ca nhà trường;

- Xây dng kế hoch c th dy chuyên đ, t chn, ôn thi tt nghip, dy bi dưỡng hc sinh gii, ph đo hc sinh yếu kém;

- Xây dng kế hoch c th v s dng đ dùng dy hc, thiết b dy hc đúng, đ theo các tiết trong phân phi chương trình;

- Hướng dn xây dng và qun lý vic thc hin kế hoch cá nhân, son ging ca t viên (kế hoch cá nhân dy chuyên đ, t chn, ôn thi tt nghip, dy bi dưỡng hc sinh gii, ph đo hc sinh yếu kém; s dng đ dùng dy hc, thiết b dy hc đúng, đ theo các tiết trong phân phi chương trình; son giáo án theo phân phi chương trình, chun kiến thc, kĩ năng và sách giáo khoa, tho lun các bài son khó; viết sáng kiến kinh nghim v nâng cao cht lượng dy hc, đi mi phương pháp dy hc, đi mi kim tra đánh giá, phát hin và bi dưỡng hc sinh gii, ph đo hc sinh yếu kém...);

- T chc bi dưỡng chuyên môn nghip v cho giáo viên trong t, giáo viên mi tuyn dng (đi mi phương pháp dy hc; đi mi kim tra, đánh giá; dy hc theo chun kiến thc kĩ năng; s dng đ dùng dy hc, thiết b dy hc, ng dng CNTT trong dy hc góp phn đi mi phương pháp dy hc, phương pháp kim tra, đánh giá...).

- Điu hành hot đng ca t (t chc các cuc hp t theo đnh kì quy đnh v hot đng chuyên môn, nghip v và các hot đng giáo dc khác; lưu tr h sơ ca t; thc hin báo cáo cho Hiu trưởng theo quy đnh);

- Qun lý, kim tra vic thc hin quy chế chuyên môn ca giáo viên (thc hin h sơ chuyên môn; son ging theo kế hoch dy hc và phân phi chương trình, chun kiến thc kĩ năng; ra đ kim tra, thc hin vic cho đim theo quy đnh; kế hoch d gi ca các thành viên trong t...);

- D gi giáo viên trong t theo quy đnh (4 tiết/giáo viên/năm hc);

- Các hot đng khác (đánh giá, xếp loi giáo viên; đ xut khen thưởng, k lut giáo viên... Vic này đi hi t trưởng chuyên môn phi nm tht rõ v t viên ca mình v ưu đim hn chế trong vic thc hin nhim v ging dy được phân công).

b/ Qun lý hc tp ca  hc sinh

- Nm được kết qu hc tp ca hc sinh thuc b môn qun lý đ có bin pháp nâng cao cht lượng giáo dc;

- Đ xut, xây dng kế hoch, t chc các hot đng ni, ngoi khóa đ thc hin mc tiêu giáo dc.

- Các hot đng khác (theo s phân công ca Hiu trưởng).

5/ Sinh hot t chuyên môn 

- Sinh hot t chuyên môn là mt hot đng chuyên môn không th thiếu trong hot đng ca nhà trường; là dp đ trao đi chuyên môn góp phn nâng cao cht lượng dy hc. Thông qua sinh hot t chuyên môn s xut hin nhiu ý tưởng. Do vy, t trưởng cn to điu kin đ giáo viên nói lên ý tưởng, kinh nghim ca mình. Ni dung sinh hot t chuyên môn cn đa dng, phong phú, có thay đi và phi có chun b trước v ni dung và cách thc t chc thc hin.

- Vic sinh hot t chuyên môn thc hin theo đnh kì quy đnh trong Điu l trường THCS, THPT (2 tun/ln. Thi gian do Hiu trưởng quy đnh và tuỳ yêu cu v tính cht, ni dung công vic);

- Ni dung sinh hot t chuyên môn thc hin theo nhim v quy đnh (tránh vic sinh hot ch đ gii quyết s v, s vic và/hoc mang tính hành chính);

6/ Tiêu chun đánh giá cht lượng hot đng t chuyên môn

Trích Thông tư s 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 v vic ban hành quy đnh tiêu chun đánh giá cht lượng giáo dc trường THCS và Quy đnh v tiêu chun đánh giá cht lượng trường THPT ban hành theo Quyết đnh s 80/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

”T chuyên môn ca nhà trường hoàn thành các nhim v theo quy đnh.

a) Có kế hoch công tác và hoàn thành các nhim v theo quy đnh ti Điu l trường trung hc;

b) Sinh hot ít nht hai tun mt ln v hot đng chuyên môn, nghip v và các hot đng giáo dc khác;

c) Hng tháng, rà soát, đánh giá vic thc hin các nhim v được phân công.”

7/ Mi quan h gia t chuyên môn vi Ban Giám hiu trường và các cơ cu t chc khác trong trường

a/ Đi vi Ban Giám hiu:

- Là cu ni gia Hiu trưởng và giáo viên trong t v thông tin 2 chiu nhm mc tiêu cui cùng là nâng cao cht lượng giáo dc. Hiu trưởng có thông tin đ đánh giá chính xác giáo viên, trình đ chuyên môn, nghip v ca h t đó phân công giáo viên hp lý, đt hiu qu tt; chuyn ti cho giáo viên trong t các ch đo chuyên môn ca Hiu trưởng và cơ quan qun lý cp trên;

- T chc thc hin ch đo chuyên môn ca Hiu trưởng và cơ quan qun lý cp trên v các hot đng dy hc, giáo dc: Thc hin kế hoch, chương trình giáo dc, chun kiến thc kĩ năng, đi mi phương pháp dy hc, đi mi kim tra, đánh giá…qua các hot đng c th như bi dưỡng giáo viên, hc sinh, d gi, thăm lp…

b/ Đi vi công tác ch nhim:

Các thành viên trong t chuyên môn cũng thc hin công tác ch nhim. Mi quan h này s giúp giáo viên trao đi chuyên môn và trao đi v công tác qun lý hc sinh, hiu rõ hơn hc sinh, t đó góp phn vào công tác giáo dc toàn din hc sinh và như vy s giúp công tác ging dy đt kết qu tt hơn.

c/ Đi vi Chi b Đng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cng sn H Chí Minh, Đi Thiếu niên Tin phong H Chí Minh

- Trong t chuyên môn có các thành viên là đng viên s góp phn truyn đt ch trương, ngh quyết ca chi b Đng đến t chuyên môn kp thi, chính xác hơn. Các t viên là đng viên s gương mu, thúc đy các thành viên khác thc hin nhim v tt hơn.

- T chuyên môn cũng h tr hot đng ca Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Đi Thiếu niên Tin phong bng cách truyn đt các ch trương ca các đoàn th này đ phi hp cht ch và t đó góp phn giáo dc toàn din hc sinh, thc hin kế hoch nhà trường và thc hin được mc tiêu giáo dc đ ra.

T chuyên môn không th hot đng đc lp mà có quan h cht ch vi các t chuyên môn khác, vi Ban Giám hiu trường, vi Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh và Đi Thiếu niên Tin phong H Chí Minh. Các mi quan h trên nếu được thc hin tt, cht ch, đng b thì chc chn hot đng ca t chuyên môn s đt hiu qu tt hơn/.

TÀI LIU THAM KHO

1/ Điu l trường trung hc cơ s, trường trung hc ph thông và trường ph thông có nhiu cp hc, ban hành kèm theo Quyết đnh s 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 ca B trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2/ Quy đnh tiêu chun đánh giá cht lượng giáo dc trường THCS, ban hành kèm theo Thông tư s 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 ca B trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3/ Quy đnh v tiêu chun đánh giá cht lượng trường THPT ban hành kèm theo Quyết đnh s 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4/ D tho Hướng dn s dng tiêu chun đánh giá cht lượng giáo dc trường THCS (theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v vic ban hành Quy đnh tiêu chun đánh giá cht lượng giáo dc trường THCS ).

4/ D tho Hướng dn s dng tiêu chun đánh giá cht lượng giáo dc trường THPT (theo Quyết đnh s 80/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v vic ban hành Quy đnh tiêu chun đánh giá cht lượng giáo dc trường THPT).

5/ Nguyn Thi Thu Hà, trường THCS Nguyn Huy Tưởng, Hà Ni, Bài thu hoch lp T trưởng chuyên môn trường THCS,Khoa Giáo dc trung hc, trường Bi dưỡng cán b qun lý giáo dc Hà Ni, 2007.

 

 

Một số hoạt động

Ban Giám Hiệu

Trần Văn TruyềnTrần Văn Truyền 

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Trình độ: ĐHSP Lý

trantruyen10@yahoo.com.vn

Cao Thái TuấnCao Thái Tuấn

Chức vụ: P.Hiệu trưởng

Trình đô: ĐHSP Toán

caothaituan128@gmail.com 

Nguyễn Thị Thanh TrânNguyễn T Thanh Trân
Chức vụ: P. Hiệu Trưởng

Trình độ: ĐHSP Sử - Địa

trannguyen070414@gmail.com 

Thống Kê

Các thành viên : 6
Content : 40
Liên kết web : 6
Số lần xem bài viết : 61532
Hiện có 5 khách Trực tuyến

World Time Clock


Đăng nhập

Tìm Kiếm

Tiêu điểm

-  Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng Giáo dục  

Thăm dò

Bạn là đối tượng nào?
 

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.

Hồ Chí Minh

 

 

Văn Bản Ngành

Điều lệ trường trung học Nhấn vào liền kết để tải về 
 
Quy chế 58 Nhấn vào liên kết để tải về
 
Luật giáo dục sửa đổi 2009 Nhấn vào liên kết để tải về
 
Quy chế 51 Nhấn vào liên kết để tải về
 
Quy chế 40 Nhấn vào liên kết để tải về